Защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 


 


 

 Обща информация 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на  услуги, ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

В какви случаи  ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД може да събира /обработва Ваши лични данни?

 1. Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, или друго подобно.

 2. Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни, от е-магазин или интернет пространството.

 3. Когато се регистрирате на наш сайт – например за подаване на поръчки, за получаване на новини или друга услуга.

 4. Когато заявите Ваш интерес да участвате като служител  по обява на ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО С НАС и ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД  и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо и др. 

 5. Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

Защо ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО С НАС и ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД може да обработва Ваши лични данни?

 ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на  и ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на  и ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

Какви видове лични данни обработва ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД?

В зависимост от конкретната цел,  и ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД може да обработва различни набори данни:

 1. Вашите имена, адрес, ЕГН  (напр. за издаване на фактура, за куриерска доставка)

 2. Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, доставка

За наши служители по трудови/граждански договори:

 1. Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

 2. Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

 3. Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

 4. Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

 5. Съдимост

 За какви срокове могат да се пазят/обработват Ваши лични данни?

 1. Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 2. Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

 3. Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

 4. Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 5.  Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

 6. Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни: live-free-center.eu , и на e-mail адрес: support@live-free-center.eu 

Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от  ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД, в зависимост от целите на обработване. Такива достъпи могат да имат:

 1. Самите субекти на лични данни – до своите данни;

 2. Оторизирани служители на  ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

 3. Обработващи лични данни по указание на ,,ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО“ ЕООД  (напр. банки, служба по трудова медицина)

 4. Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

 Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

 Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 1. криптиране на личните данни при работа с компютър;

 2. мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

 3. мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

 4. редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването. 

Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

 Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

 Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

Можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни:  vidimoto.i.nevidimoto.live-free-center.eu/kontakti/, и на e-mail адрес: support@live-free-center.eu 

 

 

error: Content is protected !!
БЪРЗА ПОРЪЧКА